2013 İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı isteğe bağlı veya zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında yer değiştirmek isteyen öğretmenler için duyuruya çıktı. Konu ile ilgili duyuru aşağıdadır.

ÖĞRETMENLERİN 2013 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU

ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE

İLİŞKİN DUYURU

Öğretmenlerin 2013 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı

yer değiştirme işlemleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

hükümleri de dikkate alınarak aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

1- a. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenlerden, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

b. 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayıp 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan sözleşmeli öğretmenlikte geçen

süreleri dahil olmak üzere bulundukları ilde 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar da yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

c. Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla istemeleri halinde; sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma

yükümlüsü öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulunduğu ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmaz, bunlardan tercihlerine atanamayanlar, bulundukları

yerde görevlerine devam ederler.

ç. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu ilde 31/12/2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) yılını dolduranlar, il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen

hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

d. 2012 ve 2013 yılında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra farklı sebeplerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

2- İl dışı yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.

3- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli öğretmenler, 15 Eylül 2013 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönmek kaydıyla, yer değiştirme hakkından yararlanabilir. Bunlardan en

geç 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

4-Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, 15 Eylül tarihine kadar, yurt dışı görev süresinin veya aylıksız izinlerinin sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda

bulunabilirler. Bu kapsamda yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden, en geç 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların  atamaları iptal edilecektir.

5.a. 06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan ve Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3

(üç) yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik

hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaklardır. Tercihlerine atanamayanlar,

alanlarında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınarak atanacaktır. Bu kapsamda olup da talepte bulunmayanların ataması ise re’sen yapılacaktır.

b

. Başta eğitim kurumu müdürlükleri olmak üzere ilçe ve il milli eğitim

müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 (üç) yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu

yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini

yaparak yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu

doldurmayanların formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak

onaylanacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler

hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

c. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinde sayılan mazeret halleri kapsamında mazeretlerinin

devam ettiğini belgelendiren öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri talepleri

halinde ertelenecektir.

ç. Bu kapsamda, 3 (üç) yıllık sürenin hesabında sözleşmeli öğretmenlik ve asker

öğretmenlik dahil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde, fiilen öğretmen olarak

çalıştıkları süreler dikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim

kurumları dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve

kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 (üç) yıllık sürenin hesabında dikkate

alınmayacaktır.

d. 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B

maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden

sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar, zorunlu çalışma

yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

e. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşi aynı ilin farklı ilçesinde (büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırları dışında) ya da başka bir il’de görev yapanlar, istemeleri halinde zorunlu yer

değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunan öğretmenler eşinin bulunduğu yere 2013 özür durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunacaktır. Bunlardan özür durumundan yer değiştirme döneminde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunmayan ya da atama isteğinde bulunmasına rağmen ataması yapılamayanlar, Bakanlıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanacaktır.

f. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin diğer hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas

alınacaktır.

6. Soruşturma sonucu başka “il”e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları

tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları “il”e yer değiştirme

isteğinde bulunamaz.

7. a. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden, görev yerinden

ayrılmadan atamasını iptal ettiren, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde

eşinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve

başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme

başvurusunda bulunabilir.

b. Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller

arasında atamasının yapılması halinde, diğer eş özür durumuna bağlı atama döneminde

eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilir. İller arasında isteğe bağlı ataması

yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e eş durumundan atama başvurusunda

bulunamaz.

8. İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri

kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar,

atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan özür durumları hariç, aynı atama

döneminde ayrıldıkları il’e atama başvurusunda bulunamaz.

9. 2013 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, iller arası

yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.

10. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde

yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan

başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da

istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik

Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak;

geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda

bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan

sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri, yer değiştirme iş ve

işlemlerinin yürütülmesinden, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli,

yetkili ve sorumludur.

11. Başvuru Formu’nun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuru yapan

öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim

kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilirler; bilgi

düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilirler; ancak

başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette

düzeltme yapılamaz.

12. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı

il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul

müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; okul

yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan

öğretmenlere ait Başvuru Formu’nun çıktısı okul müdürlüklerince öğretmenlere göreve

başladıklarında imzalattırılacaktır.

13. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince

onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen

gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip

eden gün ise, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan

başvuruların onay işlemleri, aynı gün tamamlanacaktır.

14. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları

il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının

bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

15. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, görevli olduğu eğitim kurumu ya

da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle

başvuru süresi içinde vazgeçebilir. Bu başvurular elektronik ortamda iptal edilir.

16. İller arasında yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da

farklı illerden, en çok 25 eğitim kurumunu tercih edebilir. Bu tercihlerine atanamama

ihtimaline karşılık öğretmenlere, 26 ncı seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı

verilecektir. Ancak 25 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 26 ncı seçenek

işaretlenemeyecektir.

Öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları hâlinde 26 ncı

seçenek olarak kendilerine sunulan bir il’e daha atanmayı isteyip istemediklerini de

belirteceklerdir.

Tercihlerine atanamayan öğretmenlerden 26 ncı seçeneği işaretleyenler, yalnızcatercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

17. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunları ilkokullar ile ortaokulları; İngilizce öğretmenleri ise, ilkokullar ile diğer okulları tercih edebilecektir.

18. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları ise, mesleki

ve teknik liseleri tercih edemeyecektir.

19. Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri tüm eğitim kurumlarını; ilgili mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler ise fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini de tercih edebileceklerdir. Güzel sanatlar ve spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel

sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinden, geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar da güzel sanatlar ve spor liselerini tercih edebilecektir.

20. Bilim ve sanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile geçmişte bilim

ve sanat merkezlerinde görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim

kurumlarını tercih edebilecektir.

21. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro

açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet

puanlarının eşitliği hâlinde öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek;

eşitliğin bu durumda da sürmesi hâlinde bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.

22. Görev yerinden ayrılmamış olmak kaydıyla, yer değiştirmeler tamamlandıktan

sonra Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliği’nde belirtilen özür durumlarından birinin oluşması hali hariç, isteğe bağlı

yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değişiklikleri iptal

edilmeyecektir.

Ataması iptal edilenlerden görev yerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç

duyulan diğer eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaklardır.

23. Başvurulara ilişkin tereddütler öncelikle ilçe/il millî eğitim müdürlüğünce

giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas

alınacaktır.

24. İller arası yer değiştirme başvuruları 19-24 Temmuz 2013 tarihleri arasında

alınacak, atamalar ise 26 Temmuz 2013 tarihinde yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.