2014 Yılı MEB Hizmet İçi Eğitim Faaliyet Planı

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılında yapılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin duyuruyu açıkladı. Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinin uygulama esasları hakkında bilgiler verildi.

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı     : 30736300/774/3879115                                                                              17/12/2013

Konu   : 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı

 

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi:      Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince, Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ile taşra teşkilatının görüşleri alınarak hazırlanan 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı ekte sunulmuştur.

 

2014 yılında düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetleri, ilgi Yönetmelik ve Uygulama Esasları çerçevesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütülecektir.

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde, 2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planının uygulamaya konulmasını;

Olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

Hamza AYDOĞDU

Genel Müdür V.

Uygun görüşle arz ederim.

…/10/2013

 

Zübeyir YILMAZ

Müsteşar Yardımcısı

 

OLUR

17/12/2013

Yusuf TEKİN

Bakan a.

Müsteşar

EKLER:

1-      Uygulama Esasları

2-      2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı

 

 

 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

 

 

 

06648 Kızılay/ANKARA                                                                                     Ayrıntılı Bilgi İçin: Suat CAN VHKİ

Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr                                                                                                    Tel: (0 312) 4131861

e-posta: ikg_egitim@meb.gov.tr                                                                                                   Fax: (0 312) 4180771

2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA ESASLARI

 

 

1-2014 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı, Bakanlığımız ilgili birimlerinin eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Zorunlu haller dışında Planda değişiklik yapılmayacaktır.

2-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, öğretmen dışındaki personele yönelik düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetleri için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile, öğretmenlerle ilgili düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ise Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği ile yapacaklardır.

3-Hizmetiçi Eğitim Planı, faaliyetlere başvurular ve başvuru sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden takip edilecektir. İşlemler aşağıda belirtilen takvime göre internet üzerinden yapılacaktır. Bu uygulama kurum amirlerince personele duyurulacaktır.

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait başvuru, onay ve değerlendirme işlemleri ilgili birimlerce aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. Buna göre;

a)      Herhangi bir faaliyete başvuru, o faaliyetin başlama tarihinden 75 gün (2,5 ay) öncesine kadar yapılabilecektir.

b)      Onaylama işlemleri okul/kurum, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince 10’ar günlük süreler içerisinde, ilgili merkez teşkilatı birimlerince de takip eden 20 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

4-Bir personel, yıl içinde en çok 5 faaliyet için başvuru yapabilecektir. Personel; projeli faaliyetler, birbirinin devamı niteliğinde olan veya görev değişikliği nedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler dışında yılda en fazla bir hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılabilecektir.

5- Her onay makamı onaylama sırasında, başvuru yapan personelin faaliyete katılma kriterlerine uygun olup olmadığını inceleyecektir. Kriterlere uymayan personelin başvurusu onaylanmayacaktır. Herhangi bir faaliyete yapılan başvurunun uygunluğundan personelin kendisi ve kurum amiri doğrudan sorumlu olacaktır. Personelin hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden eşit oranda faydalanabilmesi

göz önünde bulundurulacaktır.

6-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri;

a)      Faaliyete katılacakların listelerini (Liste I), onay takvimi süresinde http://mebbis.meb.gov.tr

Adresinde yer alan hizmetiçi eğitim başvuru modülünde onaylanmış olacaktır.

b)      Hizmetiçi eğitim etkinlik programını, ders dağılım çizelgesi ile eğitim görevlileri listesini (liste II) ilgili faaliyetin başlama tarihinden 25 gün önce (birimlere ait son onay tarihi) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

7-Tüm yazışmalarda faaliyetin adı, tarihi, yeri, numarası, faaliyetteki görevlilerin ve katılımcıların vatandaşlık numaraları, görevli oldukları kurum ve kadrolarının bulunduğu kurum mutlaka belirtilecektir.

8-Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait planlama, düzenleme, başvuru,

Onay, duyuru, erteleme, değişiklik, açılış onayı, iptal,  görevlendirme vb. gibi işlemler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılarak http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

Muhtemel ilave ve değişiklikler ile internet ortamında yapılmayan işlemler dışında ayrıca herhangi bir yazı/faks gönderilmeyecektir.

9-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ve valilikler, açılış işlemleri tamamlanarak eğitim faaliyetlerine katılması kesinleşen ve görevlendirilen personelin görevlendirme onaylarını ve listelerini http://mebbis.meb.gov.tr adresinden alarak ilgililere gerekli duyurunun zamanında yapılmasını sağlayacaklardır.

10-Görev değişikliği veya mazereti sebebiyle faaliyete katılmayacak personelin yerine Bakanlık birimleri ve valilikler görevlendirilmesini istedikleri personeli, faaliyetin başlama tarihinden en az bir hafta önce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce onay alınmadan ilgili kişi/kişiler görev mahallinden ayrılmayacaktır.

 

 

 

11-MEBBİS veri tabanında bilgileri olmayan ancak f            aaliyete katılması gereken personelin kimlik ve görev yeri bilgileri, ilgili birimce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

12-Faaliyetlerde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin seçimine özen gösterilecektir.

13-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin, hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü kanalıyla yapmaları esastır. Bu sebeple, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, hizmetiçi eğitim planları dışında faaliyet düzenlenmesi için doğrudan valiliklere talimat göndermeyip ihtiyaç duydukları faaliyete ilişkin tekliflerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ileteceklerdir. Valilikler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce uygun görülerek bildirilen faaliyetleri planlayıp düzenleyeceklerdir.

14-Hizmetiçi eğitim faaliyeti sonunda, eğitim görevlilerinden alınacak eğitim materyali (ders notları, CD, disket vb.), eğitim yöneticisi tarafından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

15-Mazeretleri sebebiyle, çağrıldıkları hizmetiçi eğitim faaliyetine katılamayacak olanların, mazeretlerine ilişkin dilekçe ve belgeleri en kısa zamanda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

16-Hizmetiçi eğitim planda yer almayan, ancak ilgili birimlerce açılması zaruri görülen plan dışı ek faaliyetler ait teklifler, gerekli işlemlerin zamanında yetiştirilebilmesi için faaliyetin başlayacağı tarihten en az 20 gün önce tüm bilgi ve belgelerle İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

17-Giderleari kendileri veya kurumlarınca karşılanmak kaydıyla;

a)      Özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları ve benzer statüdeki kurumlarında görevli personel, Kurum amirleri ve ilgili birim teklifleri ile,

b)      Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, kurum amirlerince doğrudan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne teklifleri ile,

c)      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler kendi kurumlarınca seçilmiş olmak kaydıyla,

d)      Bakanlığımızca yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, yaz tatillerinde veya kurumlarınca izinli sayılacakları dönemlerde bu durumların belgelendirmek kaydıyla hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılabilecektir.

18-İlgili birim tarafından süresi içerinde tamamlanmayan faaliyetlere ait teklifler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce işleme alınmayacak ve o faaliyetler iptal edilecektir.

19-Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine çağrılanlar, eğitim merkezine eş ve çocuklarını getirmeyeceklerdir.

20-Hizmetiçi Eğitim Planı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayınlanacaktır. Katılımcılar hizmetiçi Eğitim ile ilgili bilgilere ihtiyaç duymalar halinde aşağıdaki telefon ve adreslerden ulaşabilecektir.

 Hizmet içi Eğitim Planını Excell Halinde İndir.

İletişim Bilgileri:

İnsan   Kaynakları Genel

Müdürlüğü  

Atatürk   Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA Tel:0312 413 17 85-80

Faks: 0312 418 07 71 E-posta: ikg_egitim@meb.gov.tr

İnternet Adresi:   http://ikgm.meb.gov.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.