Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs İlanı

Burslar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu belirli alanlarda, yurt içi burs ve araştırma bursu verecek. Başvurular; 30 Ekim – 13 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılmalı

 

BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Sayı : 16824543-772.01-1774

Konu : Burs İlanı 25/10/2013

İLGİLİ MAKAMA

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Başkanlıklarınca ekli ilan metninde belirtilen alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrencilere yurt içi bursu ile doktorasını tamamlamış araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı araştırma bursu verilecektir.

Burslarla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı Burs İlanı ekte sunulmuş olup başvurular ve konu ile ilgili duyumlar vvvvvv.avk.gov.tr. www.atam.gov.tr.www.tdk.gov.tr ve www.ttk.gov.tr adresleri üzerinden yapılacaktır.

Konunun ilgili birimlere duyurulmasını arz ederim.

©İmzalıdır

Doç. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU Başkan V.

EK:

Burs İlanı (7 sayfa)

DAĞITIM:

– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne

– Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne

– Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğüne

– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne

– Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne

– Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne

– Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne

– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne

T7T“

Ziyabey Caddesi, 19 TR-06520 Çankaya,Ankara Telefon: (312) 285 5512 Belgegeçer: (312) 284 4693 Elektronik ağ: http://www.ayk.gov.tr

e-posta: tsungur@ayk.gov.tr 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik imza ile üretilmiştir.

Evrak teyidi https://aykebys.ayk.gov.tr/Sorgu adresinden 18L1-0GG7-DYP5 kodu ile yapılabilir.

BURS İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Başkanlıklarınca aşağıda belirtilen alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrencilere yurt içi bursu ile doktorasını tamamlamış araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı araştırma bursu verilecektir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU VERİLECEK ALANLAR

YÜKSEK   LİSANS BURSU
Kurumu Alanı /   Alt alanı Sayı
ATAM Milli   Mücadele Tarihi 1
TDK Türk Dili 12
Türk   Edebiyatı 10
  Orta Asya   ve Uzak Doğu Araştırmaları 4
  Kafkas   Araştırmaları 3
TTK Avrupa ve   Balkan Araştırmaları 3
Orta Doğu   ve Afrika Araştırmaları 4
  Anadolu   Araştırmaları 3
  Türk   Tarihinin Kaynakları 3

DOKTORA   BURSU
Kurumu Alanı /   Alt alanı Sayı
  Orta Asya   ve Uzak Doğu Araştırmaları 6
  Kafkas   Araştırmaları 3
TTK Avrupa ve   Balkan Araştırmaları 6
Orta Doğu   ve Afrika Araştırmaları 7
  Anadolu   Araştırmaları 5
  Türk   Tarihinin Kaynakları 3

Burs verilecek araştırma alanlarında yapılacak tez konuları; burs verilecek adaylar, adayların anabilim dalı başkanları, tez danışmanları ve alan çalışma grubu üyeleriyle birlikte yapacakları görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilecek; tespit edilen bu araştırma konusu değiştirilemeyecektir. Bursiyerler araştırmaları sırasında elde ettikleri kaynak ve verileri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca oluşturulan veri tabanlarına Genel Ağ üzerinden işlemek ve tezlerini bu veri tabanları üzerinden hazırlamakla yükümlüdürler.

Yüksek lisans ve doktora bursiyerleri, tez yazım çalışmalarını bitirinceye kadar elde ettikleri özgün verileri/belgeleri veri tabanı üzerinde kendilerine ayrılan özel alanda muhafaza ederler. Mezuniyet sonrasında özel alanda muhafaza edilen belgeleri genel alana aktarırlar.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU VERİLECEK ALANLAR

DOKTORA   SONRASI BURSU
Kurumu Alanı /   Alt alanı Sayı
TTK Orta Asya   ve Uzak Doğu Araştırmaları 1 yurt   dışı
Kafkas   Araştırmaları 1 yurt   dışı
Avrupa ve   Balkan Araştırmaları 1 yurt   dışı, 1 yurt içi
Orta Doğu   ve Afrika Araştırmaları 2 yurt   dışı, 1 yurt içi
Anadolu   Araştırmaları 2 yurt içi
Türk   Tarihinin Kaynakları 1 yurt içi

Bu alanlarda araştırma yapılacak alt konular; burs verilecek adaylar ile Kurum yetkililerinin birlikte yapacakları görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilecek; tespit edilen bu araştırma konusu değiştirilemeyecektir. Bu ve benzeri hususlar Sözleşmede yer alacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu İçin Başvuracaklarda Aranacak Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 31/12/2013 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

c) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

ç) Üniversitelerin, verilecek burs alanında tez yazılabilecek enstitülerinden birinde lisansüstü programa kayıtlı olmak,

d) Araştırma görevlisi ise bir lisansüstü programında tez aşamasında olmak,

e) Yüksek lisans öğrencileri için en az 2,80/4,00 veya 72/100 lisans ortalamasına sahip olmak,

f) Doktora öğrencileri için en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 yüksek lisans ortalamasına sahip olmak,

g) Son başvuru tarihinden önceki üç yıl içerisinde girdiği ALES’ten herhangi bir alanda yüksek lisans öğrencileri için en az 60,00 puan; doktora öğrencileri için en az 65,00 puan almış olmak,

ğ) Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde girdiği en az bir yabancı dilden ÜDS, KPDS veya YDS’den yüksek lisans öğrencileri için en az 50,00 puan; doktora öğrencileri için en az 60,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak.

2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu için Başvuracaklarda Aranacak Şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 31/12/2013 tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,

c) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

ç) En az doktora seviyesinde öğrenim görmüş olmak,

d) Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 70,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak,

e) Herhangi bir kurum veya kuruluşta ücretli çalışan ise görevli olduğu kurum veya kuruluştan araştırma süresince tam zamanlı izinli olduğunun gösteren belge almış olmak,

f) Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneğini başvuru dosyasına eklemek.

Başvurular; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların Genel Ağ sayfalarında yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

BURS SÜRELERİ VE MİKTARLARI 1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Kurumların bursiyerleri yurt içinde herhangi bir kurum veya kuruluştan ücret veya burs alamazlar. Öğrenimlerini kanuni süreler içinde tamamlamaları kaydıyla;

■ Yüksek lisans bursu en çok 2,5 yıl süreyle aylık 1.000,00 TL (Araştırma görevlileri için 500,00 TL),

■ Doktora bursu en çok 4 yıl süreyle aylık 1.500,00 TL’dir (Araştırma görevlileri için 750,00 TL).

2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Doktora sonrası araştırma burslarının süresi araştırmacının teklifi ve Kurum Başkanmın görüşüne dayanarak Yüksek Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir.

■ Yurt içi araştırma bursu aylık 1.750,00 TL’dir.

■ Araştırmasını yurt dışında yapacaklar için aylık burs miktarları 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun emsal alınarak ayrıca belirlenecektir.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE BURSUN DEVAMI

1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

a) Burslar, öğrenim süresince tatil aylarında da devam eder.

b) Her yarıyıl sonunda, ders aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesini; tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri not döküm çizelgesi, öğrenci belgesi ve tez danışmanının görüşünü belirten raporu; tez aşamasındaki doktora öğrencileri ise öğrenci belgesi, tez izleme komitesine sundukları rapor ve tez izleme komitesi tutanağını en geç bir ay içinde burs aldığı Kuruma şahsen teslim etmek veya posta yoluyla göndermek zorundadır. Bursiyerin başarı durumu, öğrenim gördüğü kurumun değerlendirme yöntemine göre altı ayda bir incelenir ve inceleme sonuçlarına göre ertesi yıl burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği hususu yıl sonunda Yüksek Kurum Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

c) Yurt içi bursu alan öğrenci, herhangi bir sebeple yurt dışına gitmek durumunda ise en az bir ay önceden gerekçelerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Staj için yurt dışına gidecek bursiyerin, staja kabul edildiğini bildiren belgenin fotokopisini izin isteme dilekçesine eklemesi gerekmektedir.

ç) Bursiyer, istenen her türlü bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde burs almakta olduğu Kuruma göndermek zorundadır.

d) Başka kurum veya kuruluşlardan ücret veya burs alan öğrencinin, araştırma görevlileri hariç, bursu kesilir. Bursiyer, belirlenen alanda araştırma yapmaktan vazgeçtiği takdirde kendisine yapılan ödemeler geri alınır.

e) Bursiyer, imzaladığı sözleşmeye ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılmış olan Yönergede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda Yönetim Kurulunun vereceği kararlara uymak zorundadır.

f) Hakkında adlî kovuşturma açılmış bulunan bursiyerin, durumunu bir ay içinde yazılı olarak burs aldığı Kuruma bildirmesi gerekmektedir. Hüküm giyen bursiyerin bursu kesilir ve kendisine ödenen burslar geri alınır.

g) Yurt içi ve yurt dışı tez masrafları için destek isteyen bursiyerin talepleri Yönetim Kurulunda görüşülerek hangi konuda ne kadar destek sağlanacağı incelenir ve kararlaştırılır.

ğ) Bursiyer, tezinin Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumlar tarafından yayımlanmasını kabul eder.

h) Bursiyerin, burs başvurusunda bulunduğu ve sözleşmede taahhüt ettiği alanda tez yazmaması durumunda bursu kesilir.

ı) Bursiyer; ücret, maaş, ticari gelir elde etme, yurt içinde veya yurt dışında başka kamu kurum veya kuruluşundan burs almaya başlama, kayıt dondurma, akademik çalışmayı bırakma, isim değişiklikleri ve benzeri durumları en geç 7 gün içinde e-posta ile bildirmekle ve on beş gün içerisinde bir dilekçe ekinde ilgili belgeleri burs aldığı Kuruma ulaştırmakla yükümlüdür.

2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Araştırma bursu almaya hak kazanlarla Kurum başkanı arasında bir Sözleşme düzenlenir. Bu Sözleşmede araştırmacının çalışacağı konu, araştırma süresi ve araştırmanın gerekçesi belirlenir. Araştırmacı çalışmalarının bitimini müteakip en geç bir ay içinde burslu bulunduğu sürede yaptığı çalışmaları ve temasları belirten bir rapor verir. Ayrıca, çalışmaları ile ilgili olarak ortaya koyduğu eserin bir nüshasını en geç 20 ay içinde basılı veya basıma hazır şekilde elektronik ortamda burs aldığı Kuruma sunar. Bu hükümleri yerine getirmeyenlere veya yanlış beyanda bulunanlara ödenen burs miktarı kanunî faizleri ile birlikte geri alınır.

BAŞVURU DÖNEMİ

Başvurular; 30 Ekim – 13 Kasım 2013 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kumruların Genel Ağ sayfalarından yapılacaktır.

BAŞVURU VE BURS VERİLECEK ADAYLARIN SEÇİMİ

Yüksek lisans ve doktora bursu almak isteyenler, Yüksek Kurum fwww.avk.gov.tr) veya bünyesindeki Kuramların fwww.atam.gov.tr, www.tdk.gov.tr,www.ttk.gov.tr) Genel Ağ sayfalarında yer alan Elektronik Başvuru Formunu vesikalık fotoğrafını da ekleyerek doldurur.

Doktora sonrası araştırma bursu almak isteyenler ise Yüksek Kurum fwww.avk.gov.tr) veya Türk Tarih Kuramunun fwww.ttk.gov.tr) Genel Ağ sayfalarında yer alan Elektronik Başvuru Formunu vesikalık fotoğrafını ve özgeçmişini de ekleyerek doldurur.

Yüksek lisans ve doktora bursu ile doktora sonrası araştırma bursu almak üzere başvuranlar, başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda Yönetim Kurulunca uygun bulunanlar mülakata çağrılır.

Mülakata çağırılan adayların sıralama puanının hesaplanması aşağıdaki gibi yapılır.

1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

a) Yüksek lisans öğrencileri için lisans diploma notu, doktora öğrencileri için yüksek lisans diploma notunun %25’i,

b) ALES’ten alınan notun %25’i,

c) En az bir yabancı dilden ÜDS, KPDS veya YDS’den alınan puanın veya bu sınavlara eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda alınan puanın karşılık geldiği puanın %20’si,

ç) Mülakattan alınan notun %30’u alınarak hesaplanır.

2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu

a) Doktora not dökümü ortalamasının %30’u,

b) En az bir yabancı dilden ÜDS, KPDS veya YDS’den alman puanın veya bu sınavlara eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda alınan puanın karşılık geldiği puanın %30’u,

c) Projesinden hareketle yapılan mülakat sonunda alınan notun %40’ı alınarak hesaplanır.

Yukarıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak Burs Takip ve Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulan listelerdeki sonuçlara göre, genel başarı puanı “70” ve üzeri olanlar; en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan sayısı kadar bursiyer adayı başarılı sayılarak Burs Almaya Hak Kazananlar Listesi oluşturulur.

Belirlenen süreler içerisinde usulüne uygun başvuruda bulunmayan veya başvuru şartlarını taşıdığını belgelendiremeyen bursiyer adaylarının yerine sıralamaya uygun olarak yeni aday belirlenir.

BURSİYERLERİN İLANI

1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Bursiyer adaylarının listesi Yüksek Kurum ve Kuramların Genel Ağ sayfalarında ilan edilir. Bursiyer adayları, ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Yüksek Kurum ve Kuramların Genel Ağ sayfasındaki Elektronik Evrak Yükleme Formunu kullanarak sisteme yükler ve yüklediği belgeleri şahsen veya posta yoluyla burs almaya hak kazandığı Kuruma ulaştırır.

Mülakatı kazanan her bursiyer adayına bu forma erişebilmesi için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanır. Adaylar sisteme bu şifre ile girerek işlem yaparlar.

Sisteme Yüklenecek Belgeler:

a) Adli sicil kaydı,

b) Lisans, yüksek lisans, doktora veya eş değerli öğretim diploması veya kurumca onaylı örneği,

c) Lisans/yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

ç) Yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretim öğrencisi olduğunu belirtir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,

d) ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı,

e) ÜDS, KPDS veya YDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,

f) Araştırma görevlisi ise araştırma görevlisi olduğuna dair belge.

2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Burs verilmesi kararlaştırılarak isimleri ilan edilen adaylar, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Yüksek Kurum veya Türk Tarih Kurumunun Genel Ağ sayfasındaki Elektronik Evrak Yükleme Formunu kullanarak sisteme yükler ve yüklediği belgeleri şahsen veya posta yoluyla Türk Tarih Kurumuna ulaştırır.

Mülakatı kazanan her bursiyer adayına bu forma erişebilmesi için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanır. Adaylar sisteme bu şifre ile girerek işlem yaparlar.

Sisteme Yüklenecek Belgeler:

a) Adli Sicil Kaydı,

b) Doktora veya eş değerli öğretim diploması veya kurumca onaylı örneği,

c) Bitirdiği doktora bölümünün not ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

ç) ÜDS, KPDS veya YDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,

d) Araştırmacı herhangi bir kurum veya kuruluşta ücretli çalışan ise görevli olduğu kurum veya kuruluştan araştırma süresince tam zamanlı resmi izinli sayıldığına dair belge,

e) Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneği.

İstenilen belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak ulaştırılmaması veya belgelerin beyan edilen hususları taşımaması durumunda burs tahsisi geçersiz olacaktır.

BURSLARIN BAŞLAMA TARİHİ VE ÖDEME

Yüksek lisans ve doktora burslarının başlama tarihi 01.01.2014’tür.

Yüksek lisans ve doktora burslarının ödemeleri 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. Burs ödemelerinin başlatılabilmesi için Kredi ve Yurtlar Kurumunca yapılacak işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Bursların yatırılacağı banka adresi Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecektir.

Doktora sonrası araştırma burslarının ödemesi, bursa hak kazanılan tarihi takip eden ay başından itibaren doğrudan ilgili Kurum tarafından yapılacaktır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Ziyabey Caddesi No: 19

06520 Balgat-Çankaya / ANKARA

0312 2860827-2855512/ 1240, 1252

burs@avk.gov.tr

www.avk.gov.tr

Atatürk Araştırma Merkezi

Ziyabey Caddesi No: 19

06520 Balgat-Çankaya / ANKARA

0312 2855512/ 1444, 1445

aakdogan@atam.gov.tr

www.atam.gov.tr

Türk Dil Kurumu

Atatürk Bulvarı No: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA 0312 4575260 o.yalman@tdk.org.tr www.tdk.gov.tr

Türk Tarih Kurumu

Kızılay Sokak No: 1 06100 Sıhhiye/ANKARA 0312 3102368/332, 231 atk@ttk.gov.tr www.ttk.gov.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.