Dershanede Çalışılan Sürenin Ekletilmesi

Bilgi

Dershane ve özel okullarda görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na atananların hizmetlerinin nasıl ekletildiği en çok tartışılan konulardan biridir. Acaba dershanede çalıştığım süreyi kıdem ve kademe açısından hizmet hesabına ekletebilir miyim? Diye soran çok kişi oluyor.  Bu yazımızda kanıtları ile beraber bu alandaki merakımızı gidermeye çalışacağım.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinde hizmet sınıflarından bahsedilmiştir. Yine aynı maddede devlet memurlarının göreve başlamadan önce yapmış oldukları hizmetlerin hak edilmiş derece ve kademe olarak nasıl değerlendireceğinden bahsedilmiştir.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden yada memurluktan ayrılarak yaptıkları görevlerin memurluktan sayılabilmesi için kanuni düzenleme gerekir.

Devlet memurları kanunun 36. Maddesinin (A) fıkrasında özel okullarda görev yapan öğretmenlerin devlet kurumlarında çalışmaları durumunda özel okullardaki hizmetlerinin de kendi hizmet puanlarına, derece ve kademelerine ekletilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.  Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.?

 

Ancak bazı Milli Eğitim Müdürlükleri dershanelerin özel okul olmadığına ilişkin itirazlarda bulunarak derece ve kademe ekletilmesine karşı çıkmaktadır.

Bu konuda Danıştay’ın ve Bakanlığın almış olduğu kararlar var. Bu kararlar ilgili kurumlara gösterildiği takdirde talepleri karşılanacağını düşünmekteyiz.

Gerek çeşitli İdare Mahkemeleri kararlarında ve gerekse Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 20/10/1995 tarih ve E.No:1994/488, K.No:1995/728 sayılı Kararında 657 sayılı Kanunun değişik 36?ncı maddesi “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının 5 inci bendinde yer alan “özel okul”ibaresinin dar anlamda değil “özel öğretim kurumu” anlamında anlaşılması gerektiği vurgulanarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan okul, dershane, kurs vb. yerde geçen hizmet sürelerinin ödenecek aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bahis konusu kararın genelleştirilerek uygulanması hususunda, uygulamaya yönelik Valilikler ve Merkez Teşkilatı Birimlerine gönderilen 19/11/2001 tarih ve 114719 sayılı 2001/95 Nolu Genelge ile uygulamaya ilişkin geniş açıklama da yapılmıştır.

Hizmet birleştirme işlemleri yapmak isteyen adayların bu bilgilere dayanarak hazırlayacakları dilekçeye, daha önceden özel kurumlarda çalıştıklarına dair yazıları da ekleterek okul müdürlüklerine başvurmaları ile isteklerinin karşılanacağını umuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.