2013 Özür Grubu Atama Duyurusu

Öğretmen

2013 YAZ DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR  DURUMUNDAN İL İÇİ VE İLLER  ARASI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU TASLAĞI

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli  öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş özrü ile genel ve özel  hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı  yer değişiklikleri, 652 sayılı Milli Eğitim  Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 06/05/2010  tarihli 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı  Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki  takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

1. Alanlar itibarıyla atama  yapılacak norm kadro açığı bulunan okullar, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan  edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar  ortamında hizmet puanı esasına göre yapılacaktır.

2. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü;  hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2013 tarihi esas alınacaktır.

3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her  ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül 2013 itibarıyla  kaldırılabilecek durumda olma şartı birlikte aranacaktır.

4. Öğretmenlikten ayrıldıktan  sonra açıktan ya da kurumlararası yeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık  durumu sebebiyle yer değiştirecekler hariç, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla  bulunduğu ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür  durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

5. Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel  hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun  bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin de yer değişikliği başvurusu  birlikte değerlendirilecektir.

6. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür  Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurulmak ve istenilen belgeler okul müdürlüğüne teslim edilmek  suretiyle yapılacaktır.

7. Öğretmen, Başvuru Formu’nun gerçeğe  uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce okul  yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilir. Başvuru  süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki  başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek  öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. Yeniden başvurularda  tercih düzeltmesi yapılmayacaktır.

Öğretmen, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da  kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle  yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları  elektronik ortamda da iptal edilir.

 

8. Öğretmenlerin şahsen  başvuru yapması esastır. Ancak görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz  edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla  kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak  başvurularının onaylanmasını isteyecekler; yöneticiler de başvuruları süresi  içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formu’nun  çıktısı göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattırılacaktır.

9. Müstakil müdürlüğü  bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim  müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu  il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

10. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden,  yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini  belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme  başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda yer değişikliği gerçekleştirilenlerden  en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal  edilecektir.

11. Başvurular, aşağıda ayrıntılı şekilde belirtildiği üzere, iki aşamada alınacaktır.  Birinci aşama özür başvurularının geçerlilik  kazanabilmesi için başvurunun, sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim  müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir. İkinci aşama eğitim kurumu tercihi  başvuruları ise sadece okul müdürlüğünce onaylanacaktır.

12. Elektronik Başvuru Formu dışında bir  belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan  başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun  biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı  imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz  başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

13. Yer değiştirme  sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan  öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan  sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

14. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

 

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE  BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenler; a) Görev yaptığı yerde kalması  hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye  gireceğini belirtir sağlık kurulu raporu ile tedavi olmak istediği, b) Anne, baba veya yargı  kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.”  ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu ile anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı  adresinin bulunduğu       ilçe/ildeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda  bulunabilirler.

Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan  öğretmenlerin ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda, hastalığının öğretmenlik  yapmasını engellemeyeceğinin ayrıca belirtilmesi gerekir.

 

Özel eğitim alması gereken çocuğu olan öğretmenler ise, rehberlik  ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme  kurulu raporu ve il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde  çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu  bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır: a) Başvuru tarihi itibarıyla  resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan  yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu (özürlü raporlarında süre şartı aranmaz), b) Kardeşine vasi tayin  edilenlerden mahkeme kararı, c) Çocuğu özel eğitim alması  gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve bulunduğu ilde özel  eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair görev yaptığı il millî  eğitim müdürlüğünce verilecek belge.

Eş, anne–baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle  alınmış sağlık kurulu raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile  kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt  örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edeceklerdir.

EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI  YER DEĞİŞTİRMELER

I- Öğretmenlerden eşi;    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  4/A ve 4/B maddesi kapsamında,    b) Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı,    c) 506 sayılı Kanun’un Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için  kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi,    ç) TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşlarında,    d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak       çalışanlar, eşlerinin görev  yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

II- Eş durumu özründen yer  değişikliği isteyenlerden:    a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı,  23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama  Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde  bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve  2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657  sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri  kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel  kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve  kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu  kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi, (Birinci aşama başvurularının son  günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum  ve kuruluşlarında çalışanlarının, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama  kararları yeterli kabul edilecektir),

   b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4  üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;      1. Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak  görev yeri belgesi,      2. Bağlı bulunduğu vergi  dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette  olduğunu gösterir belge,      3. Birinci aşama başvurularının son günü  itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti  olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,      4. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte  ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının  öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde eşinin işyerinin faal olduğuna  dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları  ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge       istenecektir.

     5. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında,  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte  değerlendirilecektir.      6. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin  yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli  olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında askerlikte  geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

III- Eşi emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son  başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşinin emekli olduğunu  gösterir belge ile eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda  bulunabilirler. 30 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla emekli olacak TSK  mensuplarından buna ilişkin beyan alınacaktır.

IV- Öğretmenlerden;    a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde  bulunanlar,    b) Eşleri geçici görevli olanlar,    c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar       yer değiştirme  başvurusunda bulunamayacaklardır.

 

GENEL VE ÖZEL HAYATI  ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 1. Öğretmenlerden;    a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini  izleyen 6 (altı) ay içinde,    b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet  veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,    c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen  bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne/babası veya kardeşlerinden biri  şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6  (altı) ay içinde,    ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça  tehlike oluşturan olay olduğunu belgelendirenler,    d) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir  ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde  yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler       yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;    a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça  tehlike oluşturan olaya ilişkin belge ile birlikte görev yaptığı il valisinin  teklifi,    b) Eşinin vefatını gösterir belge,    c) Eşinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair  belge,    ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri  gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı  olmadığına dair belge       istenecektir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE  ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE  İŞLEMLER

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri  arasında Elektronik Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Elektronik  Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile  ulaşılacaktır.       Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür  durumuna ilişkin belgeleri, onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne  ibraz etmek zorundadır. Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz  edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının  bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan  belgelerden öğretmen sorumludur.       Okul müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun  bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nun  çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit  edilenlerin başvurusu reddedilecektir.       Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme  yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini  sağlayacaktır.       Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün  ya da takip eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç  eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son gün  yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.       Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye  alınacaktır.       Öğretmenlerin  başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi sağlanacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer  değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden  görevli, yetkili ve sorumludur.       Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde  okullar ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli  sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.       Yer değiştirme başvurularına ilişkin  tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada  giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

 

BAŞVURU VE TERCİHLER

Başvurular       Özür sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine  atama yapılabilmesi bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen  tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.       Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formu’nu doldurarak,  özür durumuna göre atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu  onaylatacaklardır. İkinci aşamada ise öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş  norm kadrosu bulunan okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle muhtemelen  boşalacak okulların listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu  onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih önceliklerini  dikkate alarak işaretleyeceklerdir.       Tercih aşamasında “muhtemelen boşalacak okul” olarak ilan  edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan okulları tercih  eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tercihler

  1. İller  arasında:

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından en çok  25 (yirmi beş) tercihte bulunabilirler. Tercihlerine atanamama ihtimaline  karşılık öğretmenler, 26 ncı seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim  kurumlarına atanmak isteyip istemediğini ayrıca belirtecektir.       Tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerden 26 ncı  tercihi işaretleyenlere, özrünün bulunduğu il genelinde boş kalan eğitim  kurumlarına atanmak üzere yeniden en çok 25 (yirmi beş) tercih hakkı  verilecektir. Bu şekilde de atanamayanlar, 26 ncı seçenek olarak il içinde norm  açığı olan okullara hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmayı talep  edebileceklerdir.       25’ten az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen  öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.       Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle tercihlerine ve 26 ncı seçeneğe  yerleşemeyen öğretmenlere, istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.

  1. İl içinde:

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim  kurumları arasından en çok 25 (yirmi beş) tercihte bulunabilirler.       Yer değişikliği işlemlerinde; il merkezleri; ilçeler; büyükşehir  belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri  ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında  yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki  eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılamaz.       Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar,  yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları  tercih edeceklerdir.       Eşi, aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle  eşinin olduğu yerdeki okulları tercih edecektir.       Kendisi veya eşi, büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir  belediyesi sınırları dışında kalan ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev  yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler  dâhil) okulları tercih edeceklerdir.       Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler;       Büyükşehir belediyesi kapsamındaki  ilçeler dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) büyükşehir belediyesi  kapsamındaki ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,       Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri  dışındaki ilçelere (belde ve köyler dâhil) atanmasını gerektiren özrü bulunanlar,  özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil)       okulları tercih edebileceklerdir.

  1. Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenlerinin  başvuruları:

Fen liseleri ile sosyal bilimler  liselerinin bütün alan öğretmenleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel  sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri  hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. İlgili mevzuatına göre Anadolu  liselerine atanan öğretmenler, bilim ve sanat merkezleri hariç fen liseleri ile  sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.       Güzel sanatlar ve spor liseleri hariç,  diğer eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi  öğretmenlerinden geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar da güzel  sanatlar ve spor liselerini tercih edebilecektir.       Bilim ve sanat  merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, fen liseleri ile sosyal  bilimler liseleri hariç, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını  tercih edebilecektir. Bilim ve sanat merkezlerinde daha önce görev yapmamış  öğretmenler, bu merkezleri tercih edemezler.

 

YER DEĞİŞTİRMELER VE  TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak  hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.       Yer değiştirme sonuçları, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.       Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve  başlama işlemleri Yer Değiştirme Takvimi’nde belirtilen süreler içinde  tamamlanacaktır.

 

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ I. AŞAMA       Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci                         12- 16 Ağustos 2013 II. AŞAMA       Tercihlerin yapılması ve onay süreci                                   20-23 Ağustos 2013       Bilgisayar ortamında yerleştirmelerin yapılması                   26 Ağustos 2013       Tebligat ve  ilişik kesme işlemleri                                       27 Ağustos 2013’ten itibaren                   Ataması  yapılamayanlar için 26 ncı seçenek tercih tarihleri    28 – 29 Ağustos 2013  günü                                                       saat 15.00’a kadar       Atamalar                                                                        29 Ağustos 2013       Tebligat ve  ilişik kesme işlemleri                                       2 Eylül 2013’ten itibaren            

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.