Rehber Öğretmen Kursu 2015

Haber

Milli Eğitim Bakanlığı özel okul, dershane ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak rehber öğretmen ihtiyacını karşılamak için 38 günlük kurs düzenliyor. Bu yıl 2000 kişinin kurslara katılacağına ilişkin haberler var. İlk kurs ise Erzurum ve Ankara’da yapılacak.

Kursa başvurular ise sadece bugün ile sınırlandırılmış. Bu gün (26 ocak 2015) saat 11:00’de başlayan başvurular gece saat 24:00’te son bulacak.

Rehber öğretmenlik alanındaki kadro sayılarının hızla dolması ile birkaç yıl sonra pdr alanından mezun olacakların hemen iş bulmaları zor olacaktır.

2015 Yılı Güz Dönemi Rehberlik Kursları

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Sayı : 15520822/774.01/763619                                                                22/01/2015

Konu: Rehber Öğretmen Kursu

………………… valiliğine

(Il Milli Eğitim Müdürlüğü )

Ilgi : a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 15/01/2015 tarihli ve 43501582/774/01/485787 sayılı yazısı.

  1. 20/002/2014 tarih ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı.
  2. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına ilişkin Yönetmelik.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ile Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşıldığından , ek-1 deki tabloda belirtiler yer ve tarihlerde başvuru şartlarını taşıyanlar için “Rehberlik Kursu” düzenlenecektir.

Kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

  1. Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunlarının,
  2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) ve Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, En az 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler),
  3. Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi bölümü/anabilim dalları (lisans) mezunu olup Özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine rehber öğretmen olarak atanacakların “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında yüksek lisans yapanlar hariç olmak üzere atandıkları alanla ilgili “özel alan kredisinden az olmamak şartıyla” hizmetiçi eğitime alınmaları uygun görülmüştür.

ç) Bu kurslara 01/01/1975 tarihinde ve daha sonra doğanlar katılabileceklerdir.

Buna göre; belirtilen alanlardaki öğretmen ihtiyacının ilgi (b) Karar kapsamında öncelikle bu alanlara kaynak gösterilen yükseköğretim programlarınca karşılanması gerektiği hususunun ilinizde faaliyet gösteren özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine duyurulması, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde yukarıda belirtilen yükseköğretim programları mezunlarından bu kurumlara teklifi yapılan isteklilerin söz konusu alanda 28/01/2015 tarihine kadar görevlendirilmelerinin yapılması gerekmekte olup görevlendirmesi yapılanların görevlendirme onaylarına “özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmetiçi eğitim kursuna katılması kaydıyla” şeklinde şerh düşülecektir.

MEB BeşevlerKampüsü E Blok Yenimahalle/ANKARA                                          Ayrıntılı bilgi için: Seyit Ahmet ÖZER V.H.K.Î

Elektronik Ağ: ookgm.meb.gov.tr                                                                                                           Tel: (0 312) 413 34 03

e-posta: metinalp@meb.gov.tr                                                                                                                 Faks: (0 312) 223 99 26

Rehber öğretmen olarak atananlardan “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında yüksek lisans yapanlar hizmetçi eğitimden geçirilmeyeceğinden, görevlendirme onaylarına bu yönde herhangi bir şerh düşülmeyecektir.

Hâlen felsefe grubu öğretmeni olarak görev yapanlardan rehber öğretmen olarak atanmak isteyenlerin, istifa onayları alındıktan sonra görevlendirmeleri yapılacaktır.

Rehber öğretmen görevlendirmelerinde ilgi (c) Yönetmeliğin 13’üncü maddesi hükümleri dikkate alınacaktır.

Eğitim Görevlilerinin eğitim ve diğer giderleri Bakanlığımızca, kursiyerlerin kurs merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Kurumlar bilgi girişleri için “Özel Öğretim Kurumlan Modülü” altında bulunan ve sadece kuramların kullanımına açık olan “Hizmetiçi Eğitim İşlemleri” ekranını kullanarak Ek-1 tabloda yer alan kurslardan herhangi birisine 1 (bir) kursiyer başvurusu yapabilecektir.

Kurumlar, kursiyer için “Özel Öğretim Kuramları Modülü”nde Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden Başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlardan Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu raporunu alarak kursiyerin diploma nüfus cüzdanı, Tezsiz Yüksek lisans veya Pedogojik Formasyon belgesi, Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını), Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, En az 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını), gösterir belge ile görevlendirme onaylarını (“özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmetiçi eğitim kursuna katılması kaydıyla”) şeklinde şerh düşülmüş olacak bu belgeleri bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Bu belgeler il Milli Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında, özel öğretim kurumlarından sorumlu bir şube müdürü ve şeften oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek uygun görülenler ile uygun görülmeyenlerin (uygun görülmeme nedenleri açıklamalar bölümünde belirtilecektir.) isimleri ek-2 deki tabloya göre yazılarak Bakanlığımız idkgb@meb. gov.tr e-mail adresine ve DYS sistemi ile ek-1 tabloda belirtilen tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.( Başvuru evrakları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Muhafaza edilecek olup, Bakanlığa gönderilmeyecektir.)

Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen alanlara ait diploması bulunmayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bu kapsamda özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine atanan ve hizmetiçi eğitime alınacakların listesi 29/01/2015 tarihine kadar öncelikle idkgb@meb.gov.tr elektronik posta adresine ve aynı gün yazıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer Faruk YELKENCİ Bakan a.

Genel Müdür V

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.